❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

به نام انکه وجودم زوجودش شده موجود

❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

به نام انکه وجودم زوجودش شده موجود

❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

مــــــــــــی تراود مهـــــــتاب می درخشد شب تاب...
نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک ...
غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند...

-فـــقـط برای کســـی مینویسم که...

پیام های کوتاه
نویسندگان
۰۶
بهمن ۹۲

موفقیت، موفقیت می آورد و متاسفانه حسادت! طی صعود شما از نردبان ترقی
در شرکت، مطمئناً دوستان بسیار و تعدادی ھم دشمن پیدا خواھید کرد. این
دشمنان، که ھمیشه با آنھا برخورد خواھید داشت، ھمیشه سعی بر این
خواھند...

کپی ممنوع است

موفقیت، موفقیت می آورد و متاسفانه حسادت! طی صعود شما از نردبان ترقی
در شرکت، مطمئن اً دوستان بسیار و تعدادی ھم دشمن پیدا خواھید کرد. این
دشمنان، که ھمیشه با آنھا برخورد خواھید داشت، ھمیشه سعی بر این
خواھندتا شما، کارھا و دستاوردھایتان را پایین آورده و تحقیر کنند. این
دشمنان، یا اصطلاح مھربانانه تر آن، ھمکاران حسود، اگر به حال خود رھا
شوند، ممکن است مانعی بر سر راه پیشرفت شما شوند و یا تله ھایی برای
در دام افتادن شما ترتیب دھند.
مشخص ترین ھمکاران حسود به راحتی قابل شناسایی ھستند، از آنجا که در
ھر تلاشی که می کنید، به رقابت با شما برمی خیزند. زیرک ترین این دشمنان
معمو لاً پی فرصت مناسبی برای تحقیر شما به خاطر شکست ھا و اشتباھاتتان
ھستند.
من که خود با انواع مختلفی از این دشمنان در رده ھای مختلف شرکت برخورد
داشته ام، در این مقاله می خواھم شما را با دو روش اصلی در برخورد با این
افراد آشنا کنم:
 ( ١) خنثی کردن حسادت آنھا، و
 ( ٢) تلافی کردن کارھایشان....


١) خنثی کردن حسادت دشمنان )
آیا رفتار شما شایسته ی سرزنشو عیب جویی است؟ آیا کاری کرده اید که
باعث شعله ور شدن ھر چه بیشتر حسادت آنھا شده است؟ آیا دیگران را تحقیر
می کنید و موفقیت ھای خودتان را به رخ می کشید؟
اینھا سوالاتی است که باید از خودتان بپرسید، چون قصد ندارید که خودتان
اسباب تنفر دیگران را فراھم کنید. اگر متوجه شدید که خودتان رفتارھا و
برخوردھایی ناشایست و منفی داشته اید، باید ھر چه سریعتر آنھا را تغییر
دھید. در واقع، تا می توانید صمیمی و فروتن باشید و ارزش دیگران را بالا ببرید.

با تقسیم موفقیت ھایتان با ھمکارانتان، اعتماد به نفسآنھا را بالا ببرید و به
آنھا نیز درس موفقیت بدھید.
اگر در گذشته بیشاز حد متکبر و مغرور بوده اید، خود را تغییر دھید و سعی
کنید با دشمنانتان صلح برقرار کنید. به خاطر کار، اعتبار، و سلامت روانیتان، باید
تا می توانید از ھرگونه مجادله یا احساس بد و منفی دوری کنید. اگر اینکار را به
خاطر ترس از عکسالعمل دشمنانتان انجام دھید، مطمئن باشید که آنھا متوجه
این مسئله خواھند شد. پسباید این تغییر از ته قلب و مخلصانه باشد.
جلب احترام ھمکاران
آیا تا به حال سعی می کردید که خود را نفر اول و از ھمه کسبالاتر نشان
دھید؟ بدانید که ھیچوقت برای جبران اشتباھات گذشته دیر نیست. سعی کنید
از این به بعد، ھمکاران و سایر افراد گروه را مقدم بر خود بدانید. مطمئن باشید
اگر بتوانید حمایت، پشتیبانی و احترام اطرافیان خود را جلب کنید، با نیروی
بیشتری می توانید در برابر کارشکنان مقاومت کنید. اگر فرد حسود را از سایرین
جدا کنید، ممکن است آتشحسادت او نیز کم کم فروکشکند.
بر حسادت آنھا پیشدستی کنید
اگر بتوانید ھمکار ناراضی و ناخشنود خود را زود شناسایی کنید، خواھید
توانست بر حسادت او پیشدستی کنید. ھرجا که لازم باشد امتیاز بدھید. فروتن
باشید، اما نه به آن اندازه که شایستگی ھایتان ناشناخته بماند. نکته اینجاست
که باید قبل از شعله ور شدن آن حسحسادت، از آن جلوگیری کنید.
ھمکارانتان را به خاطر موفقیت ھایشان تشویق کنید. سعی کنید خودتان
حسود نباشید، چون این نوع احساسات خیلی زود برملا می شوند.
اگر درخودتان نیز حسحسادت و رفتارھا و عملکردھای منفی مشاھده می کنید، باید
انتظار برخورد مشابه نیز از دیگران داشته باشید.
٢) تلافی کارھای حسودان )
اگر نتوانستید حسادت ھمکارانتان را خنثی کنید، باید برای حفظ اعتبار و شھرت
خود در محل کار، واکنشنشان دھید. باید ھرطور شده تلاشھای ھمکارن
حسود خود را برای بی اعتبار کردن خود نابود کنید.
اگر عملیاتی افترا آمیز و بدگویانه برعلیه شما از جانب یکی از ھمکاران حسود
آغاز شد، وظیفه ی شما این است که کاری کنید تا خلاف آن حرف ھا ثابت
شود. سعی نکنید شما نیز کاری مشابه با او انجام دھید، چون این فقط شدت
توھین ھای او را افزایشخواھد داد. ھمیشه سعی کنید لبخند زده و سرحال
نشان دھید (اما نه بیشاز حد)، سخت کار کنید، و سعی کنید از ھرگونه غیبت
و بدگویی از طرف مقابل نزد سایرین اجتناب کنید و تاکتیک ھای زیر را به کار
گیرید.
بین افراد رده بالای شرکت، حامی پیدا کنید
یکی از اولین کارھایی که برای دفاع از خودتان باید انجام دھید، این است که به
دنبال حامی و پشتیبان باشید. با تجربه ی من، ھرچه این حامیان را از افراد رده
بالاتر محل کارتان انتخاب کنید، موفقیت آمیزتر خواھد بود. چون اگر پای یکی از
مدیران رده بالا ھم در میان باشد، دشمنان تمایل کمتری به در افتادن با شما
پیدا خواھند کرد.
به ھیچ وجه سعی نکنید خود را ضعیف و شکننده نشان دھید. خیلی راحت
پشت درھای بسته با او بنشینید و مشکلاتتان را با او درمان بگذارید، و او را از
ھمه ی ماجرا بااطلاع کنید.
از ھمه تخلفات آگاه باشید
کلیه مواجھات و مباحثات خود را با فرد حسود در خاطر خود نگاه دارید، و سعی
کنید از آن واقعه مدرک جمع کنید. حرفه ای عمل کنید. اگر او زشت و ناشایست
رفتار کرد، شما مثل او رفتار نکنید. ممکن است او نیز وقایع را ثبت و ضبط کند.
اگر یک ایمیل تند و زننده دریافت کردید، آن را نگاه داشته و به ھیچ وجه پاسخ
ندھید. اطمینان حاصل کنید که ھیج یک از حرفھایتان را به صورت نوشته نداشته
باشد. اگر لازم می بینید که آن توھین ھا و حرف ھای زشت را پاسخ دھید، آن
را به صورت شفاھی انجام دھید.
به آنھا فرصت دھید تا از ادعای خود صرف نظر کنند
نباید دشمنان خود را به حالت دفاعی، تھدید شده و بیچاره ببرید. به خاطر
داشته باشید: شما می خواھید این مجادله را به پایان برسانید، پسبه آنھا
فرصت تغییر عقیده و برگشتن از ادعای خود را بدھید. برای نگاھداشتن رابطه
تان، گھگاه به او امتیاز بدھید. مث لاً اگر دشمنتان معمو لاً خوش برخورد است، به
آن رفتار اعتماد کنید، اما نه کورکورانه. ممکن است او به طریقی بخواھد عذر
خواھی کند، بدون اینکه غرورش جریحه دار شود. اما ھیچوقت شما با شدیدتر
کردن آزار و اذیتتان، ن را قربانی نکنید، بخشنده و رئوف باشید.
بھترین نتیجه را بگیرید!
برخورد با ھمکاران حسود موقعیت دشواری است که ھمه از آن فراری ھستند.
اما شما می توانید با فرونشاندن حسادت آنھا قبل از اینکه مشکل ساز شود،
ھمه چیز را به خوبی برطرف کنید. اما اگر با این روش راه به جایی نبردید، باید
درصدد تلافی برآیید، شاید از این طریق پی به اشتباه خود ببرند. در ھر حال باید
ھوشیار باشید و حرفه ای عمل کنید، تا بھترین نتیجه را بگیرید .


وبلاگ زیبا

http://barantanhaiiha.blog.ir/

کپی ممنوع است

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی