❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

به نام انکه وجودم زوجودش شده موجود

❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

به نام انکه وجودم زوجودش شده موجود

❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

مــــــــــــی تراود مهـــــــتاب می درخشد شب تاب...
نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک ...
غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند...

-فـــقـط برای کســـی مینویسم که...

پیام های کوتاه
نویسندگان
۱۰
بهمن ۹۲

دسته اول این دوستیھا که قربانیان اونا، اکثر دخترای جوان
ھستن، اینطور بوجود میاد که این دخترا با وعده ی ازدواج از
سوی پسرا مواجه میشن و پسرا ھم ازدواج را بھانه قرار
میدھن و دخترا بدون اطلاع خانواده ھا و نیز قبل از مرحله ی
شناخت پسرا از طریق محک زدن اونا، با اونا وارد روابط
دوستی میشن و دوستی رو به خیال خودشون مقدمه ازدواج
میدونن.

کپی ممنوع است

دسته اول این دوستیھا که قربانیان اونا، اکثر دخترای جوان
ھستن، اینطور بوجود میاد که این دخترا با وعده ی ازدواج از
سوی پسرا مواجه میشن و پسرا ھم ازدواج را بھانه قرار
میدھن و دخترا بدون اطلاع خانواده ھا و نیز قبل از مرحله ی
شناخت پسرا از طریق محک زدن اونا، با اونا وارد روابط
دوستی میشن و دوستی رو به خیال خودشون مقدمه ازدواج
میدونن.


دسته اول این دوستیھا که قربانیان اونا، اکثر دخترای جوان
ھستن، اینطور بوجود میاد که این دخترا با وعده ی ازدواج از
سوی پسرا مواجه میشن و پسرا ھم ازدواج را بھانه قرار
میدھن و دخترا بدون اطلاع خانواده ھا و نیز قبل از مرحله ی
شناخت پسرا از طریق محک زدن اونا، با اونا وارد روابط
دوستی میشن و دوستی رو به خیال خودشون مقدمه ازدواج
میدونن.
من در اینجا با دلایل عقلی و منطقی و واقعیات موجود در
جامعه ثابت می کنم که این دوستیھا نه تنھا مقدمه ازدواج و
خوشبختی دخترا رو فراھم نمی کنه بلکه مقدمه ای برای
نابودی زندگی خودشون می باشد.
پسرایی که ھنوز رنگ تفنگ را ندیده و سرد و گرم زندگی را
نچکیده و از نظر مسئولیت پذیری برای ازدواج آماده نیستن و
در این گیرو دار بیکاری شغلی ھم با اون مدرک ناقص بدرد
نخورشون برای خودشون دست و پا نکرده و پول جیبی اشونو
ھنوز بابای بازنشسته میده، با چرب زبانی و دروغ، ناز دخترا
رو میکشن و خودشونو شاھزاده با اسب سفید معرفی
میکنن و براشون جملات عاشقانه زمزمه می کنن.
کلمات زیباست ترکیب چند کلمه زیبا جمله ای زیبا تری را
درست میکنه و در پشت جلد دوستی این پسرا این عبارات
نوشته شده اند مثل:
<< تو بھترین ھدیه ای ھستی که خدا در مسیر من قرار داده
تو اولین و آخرین عشق منی
من به درگاه خدا روزی ھزار بار شکر میکنم که با تو آشنا شدم
نمی دونم نظر دیگران چیه ولی ھر آنچه من از زیبایی توقع
دارم در وجود تو ھست
وقتی با تو ھستم تمام غم ھای عالم رو فراموش میکنم
من بدون وجود تو احساس پوچی میکنم فقط درکنار تو
احساس آرامشمیکنم. >>
تمام جملاتی که گفتم کلماتی ھستند که مطمئنا بعضی از
عاشق پیشه ھا و یا حتی شماھا اونا رو شنیده باشید و یا
بکار برده باشید
ھر چند پسرای زرنگی را ھم دیده ام که چون دخترای زرنگ به
واھی بودن این جملات پسرا پی برده ان بدنبال کشف جملات
جدیدی افتاده ان و یکی از پسرای دانشجو به من می گفت
که جمله جدیدی را کشف کرده است و موقعی که اونو که به
یه دختر گفته بلاخره تونسته اونو بقول خودش خر کنه و اون
جمله اش این بود :
<< درست است که در این شھر قریب چند سال از بھترین
عمر جوانی ام را برای گرفتن مدرک ھدر دادم ولی خوشحالم
که درعوض با تو آشنا شدم و خداوند شما رو به من ھدیه داد.
<<
ولی آیا این جملاتی که پشت جلدند، در داخل کتاب قلبشون
ھم یادی از اونھا شده و یا با گفتن این کلمات می خواھند
قلب طرف رو تسخیر کنند تا بھتر از جسمشاستفاده کنند؟؟
اینھا رو نگفتم که بگم اگه کسی این جملات رو بگه دروغ میگه
و نیرنگه ، گفتم که اگه چنین چیزھایی رو شنیدین به منطق و
قلبتون رجوع کنین و ببینین که آیا در داخل جلد دوستی شون
ھم چنین چیزی ھست، یا فقط پیشپرداخت یه ھوس خامه.
چون کسی که می گوید برای تو می میرد دروغ میگوید!!
حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی می کند.
بیچاره دختر که نمیدونه ھدف واقعی اون پسرا اصلا خوشبخت
کردن اونا نیست بلکه فقط لذت بردن از دخترا از طریق وعده
ھای دروغین تا موقع فراھم شدن لذت جنسی دائمی شون
ھست که اون موقع ھم معلوم نیست کدوم دختر بیگناھی رو
در دام شھوت خود گرفتار خواھد کرد و تا اون موقع ھم معلوم
نیست به چندین دختر وعده ھای دروغین ازدواج میده تا لذت
جنسی خودشو تامین بکنه. دخترای بخت برگشته ھم که به
ھر پسر شرافتمندی که از طریق خانواده از اونا خواستگاری
کرده به بھانه ھای مختلف جواب رد میده و به بخت خودش
لگد مال میزنه و دلخوشی خودشو به رویاھای آن شاھزاده
می سپاره که بلاخره با آن اسب سفید شاخدارش خواھد آمد
و او را سوار بر آن کرده و به شھر افسانه ای ملکه ھا خواھد
برد تا اون دختر در اونجا ملکه ی زیباییھا بشه، معلوم نیست تا
کی؟؟
دخترا ھم که از این رفتار احساساتی شون دست بر نمیدارن
و با آنکه چندین بار فریب خورده ان، میگن که این یکی دیگه با
دیگر پسرا فرق میکنه و دیگه صداقت اون براشون ثابت شده و
پسره رو ھم بخیال خودشون شوھر آیندشون میدونن.
حالا که پسر اعتماد دختر را جلب کرده و برایشکادوی
والنتایین خریده و موبایلشو ھم شارژ کرده و وعده جشن تولد
را در کافی شاپ برج سفید داده و برای ماه عسل ھم قول
جزایر قناری را داده و با زرنگی ھم به دخترا قبولانده ان که اونو
را زن آیندشون میدونن و بعنوان شریک زندگی دوستشون
دارن، زمینه را برای اصل کاری مھیا می بینه و بھشمیگه که
ما که حالا قلبا باھم زن و شوھر ھستیم برای چه تا فراھم
شدن زمینه ازدواج، خودمونو از لذت جنسی محروم کنیم و از
ھمین حالا بدون فوت وقت رابطه جنسی خودمونو شروع کنیم
ضمن اینکه از بابت سالم موندن بکارتت ھم مطمئن باشن و
ازاله اونو ھم برای جزایر قناری نگه می داریم.
من به اینجور دخترای بیچاره که از روی سادگی شون
باورشون شده اینجور پسرا، اونو را زن خودشون میدونن
میخوام بگم که:
میگن خیانت وقتی شروع میشه که اعتماد کنی و این اعتماد
در این دنیای پر از مکر و حیله چه جوری برای دخترا بدست
اومده. پسرا بازیگرای ماھری ھستن صدتا دوست دختر دارن و
به ھمشون ھم میگن که تو رو میگیرم. غافل از اینکه اون
دخترا ساده و بیچاره ھستن. دخترا با اینکه قلب صافی ھم
دارن ھیج وقت به ھمسرشون خیانت نمی کنن مگر آنکه بیمار
اون کار باشن ولی پسرا اکثرا تنوع طلب ھستن.
متاسفانه بعضی از دخترا در دوستی با پسرا این اشتباه بزرگ
را می کنن و برای اینکه رضایت پسرا رو جلب کنن، تقاضای
رابطه ی جنسی اونا را قبول می کنن که مثلا اون پسر را از
دست ندن. غافل از اینکه پسرا ھیچ وقت با کسی که قبلا با
اونا دوست بودن و یا رابطه جنسی داشتن عمرا ازدواج نمی
کنن و موقع ازدواج خودشون ھم دنبال دختری میگردن که قبلا
با کسی دوست نشده باشه و شما ھم با این کارتون نه تنھا
خودتونو به پسره ارزان فروختید بلکه پسره با دیدن این
رفتارتون شما را فردی ھرزه میدونه، آیا شماھا اینو نشنیده
بودین. چون پسرا این کار دخترا را به حساب سست بودنشون
میذارن و میگن که اگه یکی دیگه ھم، ھمچنین تقاضایی
بگه. OK ازشون بکنه احتمال داره به اونم
اینجور دخترا لحظه ای تصور کنن که اگه با اون پسرا رابطه
جنسی داشتن و بعد بفھمن که اونو را بازی میدادن و زن و
شوھری در کار نیست، آن موقع چی میشه. میدونن در این
وسط فقط اونا ھستن که نابود میشن و به پسرا ھم ھیچ
چیزیشون نمیشه و شاید ھم این ماجرا رو با افتخار به
دوستانشون تعریف کنن آیا ماجراھای این چنینی رو نشنیده و
یا فیلم اونا رو ندیده ان.
اینجور دخترا برای این اشتباه بزرگشون باید ھزینه ھای گزافی
را بپردازن که شاید به قیمت جانشان تمام شود. اولین ھزینه
آنھا از دست دادن نجابتشون ھست چرا که در کشورھای
سنتی از جمله ایران، ابھت، پاکی، وفاداری دخترا و ھمه
چیزشون نجابتشون ھست و اگه دختری اونو از دست بده باید
یه عمر پشیمانی، بدبختی و فلاکت بکشه و آیا میدونن که
این حفظ نجابت ھم فقط در حفظ بکارت نیست و این ساده
لوحانه است که دخترا فکر میکنن که در دوران مجردیشون ھر
کاری می تونن بکنن و بعد برای ھمسر آیندشون حفظ نجابت
را فقط در حفظ بکارت تعریف کنن.
برای پسرا عزیزترین شخص شون ھمسرشونه و اگه پسری
بخواد با عزیزترین شخصشچنین کاری بکنه، بدونین که ھمه
ی گفته ھای اون دروغه و اون دختر فریب خورده ھم ھمسر
اون پسر نخواھد بود.
دخترا، آیا خبر دارین بعضی از این دوست پسرای شما که اونو
رو شوھر آیندتون میدونین بعد از رفتن با شما به پارک ، کافی
نت، کافی شاپ، مسافرتھای دانشجویی و ھمسفر بودن با
شما چه حرفھای خصوصی از شما به دوستانشان میگن و
میگن که چه حالی کردیم جای شما خالی، آیا اینا وفاداریه که
شما به امید ھمسر آینده بودنشبا اونا دوست شدید.
اینجور پسرا میگن که؛ یه دوست دختر مثل یه آدامسه به
خاطر اینکه:
١.داشتن یک بسته آدامسھمیشه بھتر از داشتن فقط یک
آدامسه !
٢.فراموش نکنین که پایان ھر آدامسی سطل آشغاله پس
برای ھیچ آدامسی قیمت زیادی پرداخت نکنین !
٣.ھیچوقت آدمسنیم خردیه کسی رو به دھن نزارید !
۴.جویدن طولانی ھر آدامسی به جز بیمزّه شدنشحاصلی
نداره !
۵.حسرت آدامسی که دور انداختید رو نخورید چون آدامسھای
خوشمزه تر ھمیشه پیدا میشن !
۶.ازدواج مثل قورت دادن آدمسھست. ھیچ احمقی آدمسش
رو قورت نمیده!
یه حرف معروف دیگه ای ھم ھست که میگن:
دختری صادقانه از دوست پسرش می پرسه که آیا بعد از
ازدواج ھم منو اینقدر دوست خواھی داشت، پسره ھم میگه
اگه شوھرت گیر، نده آره.
واقعا چه دوست پسرای وفاداری!! آخه اینجور پسرا اگه قصد
ازدواج داشتن بجای دوستی پنھان خواستگاریشونو با خانواده
دختر مطرح می کردن و با اونایی ھم که دوست میشن فکر
ازدواجو نمی کنن چون ھمانطوریکه گفتم مطمئنن فکر میکنن
این دختر که حاضر به دوستی با ایشون شده (ھر چند به نیت
ازدواج ) اعتباری واسه ی یه عمر زندگی کردن نداره و میگن
کسی که حاضر به دوستی بشه زن زندگی نمیشه و موقع
ازدواج خودشون ھم دختر بیچاره رو چند ماه تحقیق میکنن که
قبلا دوست پسر نداشته باشه و به اون دختر ھم بعد ازدواج
خیانت خواھد کرد، چونکه قبلشپیشزمینشو داشته ان و
زندگی دو نفره واسه ی اینا بی معنیه.
اینا پسرایی ھستن که با روش ساده دوستی نمیشه
شناخت چرا که رفتار اونا موقع دوستی با دخترا، ھمانند
رفتارشون تو میھمانیه که در چنین مواقعی ذات و شخصیت
اصلی شونو بروز نمیدن و شناخت اونا با این روش غیر ممکن
ھست.
روش صحیح شناخت دختر و پسر از ھمدیگه برای ازدواج اینه
که روابط اونا با اطلاع قبلی خانواده ھا محترمانه باشه و
شناخت اونا ھم از طریق محک زدن ھمدیگه و فارغ از مسائل
احساسی باشه و قبل از ازدواج ھم، روابط اونا وارد فاز
احساسی نشه و ھدف از ایجاد چنین روابطی ھم غیر از
ازدواج نمیتونه توجیه پذیر باشه.
<< مرد خوب و زن خوب یک دوست از جنسمخالف لازم دارد
و آن کسی نیست بجز ھمسرش >>.
دسته دوم این دوستیھا ھم به این شکله که دخترایی ھم
ھستن که میدونن قصد پسرا برای ازدواج با اونا نیست و پسرا
ھم علنا به طرف مقابلشون میگن که قصدشون از این
دوستی، به اصطلاح برای شناخت و ازدواج با اونا در آینده
نیست و به اون ھم دلخوش نباشن و فقط برای خوشگذرانی
دوران مجردی شون باھم دوست و شریک جنسی ھستن و
تا موقعی ھم که مجرد ھستن از ھمدیگه لذت ببرن و از
تنھایی دوران مجردی ھم دربیان، باز حاضر به دوستی با
اینجور پسرا برای به اصطلاح تخلیه احساسات و ارضای غیر
اخلاقی جنسی خودشون ھستن و در دوران مجردی شون
فکر می کنن که ھر کاری که غریزه شون بخواد میتونن بکنن و
میگن که شوھر آینده شون از کجا خواھد دونست که اونا در
گذشته روابط جنسی با پسرا داشتن و به شوھرشون قبلا
خیانت کرده ان و تا موقعی ھم که یکی رو به تور بیندازن از
لذت جنسمخالف بی نصیب نمانند، ضمن اینکه مخارج
خوشگذرانی شونو ھم با تن فروشی در بیارن و به اصطلاح با
یه تیر دو نشان بزنن و میگن که بعد از ازدواج دیگه اینجور روابط
را کنار خواھن گذاشت.
ولی نمی دونن که حتی اگه خودشون ھم نخوان رابطه
جنسی را بعد از ازدواج ادامه بدن دوست پسراشون از این
روابط دوستی و رابطه جنسی، بعد از ازدواج اونا ھم به این
سادگی نخواھند گذشت و اتفاقا میگن که موانع ھم از بین
برداشته شده و وقت برداشت محصول نقشه ھای شوم
گذشته شون ھست چرا که پسرا خیلی زرنگ ھستن و
بیشتر برای بعد از متاھل شدن دختر برنامه ریزی میکنن و در
دوران دوستی با دختر از اونا عکسیا فیلم دارن و یا حداقل
صدای اونا رو با موبایل ضبط کرده ان و حتی نرم افزارھایی
وجود داره که صداھا رو بدون فشردن کلیدی بصورت اتوماتیک
ضبط میکنه، چرا که در این دوستی ھا دخترا حتی اگه با پسرا
تماس بدنی ھم نداشته باشن و یا باھم در جایی ھم نباشند
لااقل تماس تلفنی باھم داشته ان زیرا دوستی بدون تماس
تلفنی غیر ممکن ھست و پسرا این مدارک را برای روز بعد
ازدواج دخترا و برای اخاذی جنسی از اونا نگه می دارن و در
وقت مناسب با تماس با دخترا اونا رو تھدید می کنن که اگه با
اونا رابطه جنسی برقرار نکنه عکسیا فیلم و یا صدای ضبط
شده اونا رو به ھمسرش پست خواھد کرد که فاش شدن
آنھم عواقب وحشتناکی حداقل طلاق را برای دختر در پی
خواھد داشت و باعث خواھد شد زندگی مشترک او نابود
بشه و در بین فامیل آبروش از بین بره و بلاخره بخاطر اسم
گذاشتن بر روی آن که باعث خواھد شد تا آخر عمر ھیچ
مردی بخاطر سابقه خیانتشبه ھمسر قبلیشبرای ازدواج
مجدد با اون به سراغشنره چون اونا ھم احتمال خیانت مجدد
اونو به شوھر آیندشون میدن و اینجاست که دخترا برای فرار از
عواقب فاش شدن روابط دوران مجردی شون ھم شده بر
خلاف میلشبه رابطه جنسی با دوست پسر قبلی اش تن در
خواھند داد و خیانت آن دخترا مجددا در دوران متاھلی رقم
خواھد خورد و فاش شدن این خیانت مجدد دیگه خودکشی
دخترا را در پی خواھد داشت.
دخترایی که از پسرا انتظار وفاداری دارن آیا خودشون به
ھمسر آیندشون وفادار مانده اند که چنین توقعی از پسرا
دارند؟ و پسرایی که میگند عاشق ھمسر آیندشون ھستند و
از اون طرف ھم رابطه غیر اخلاقی با دخترا دارن پسچرا با این
رابطه غیر اخلاقی شون به ھمسر آیندشون یعنی به ھمون
عزیزترین شخص شون بدترین خیانت را می کنند؟ آیا اینھا
تناقض در گفتار و عمل نیست؟ آیا می توان گفت که اگر واقعا
عاشق ھمسر آیندشون بودن دیگر رابطه غیر اخلاقی ھم با
دخترا نداشتند.
دسته سوم این دوستیھا ھم اینطوری شکل میگیره که در بین
دخترا ھم کسانی ھستن که از سادگی و پاکی بعضی از
پسرا سوء استفاده می کنن و اونا رو در دام عشق پوشالی
خودشون گرفتار می کنن و ھر روز به بھانه ھای مختلف از
جمله سالگرد تولد خود، جشن تولد فلان دوستم که لازمه
شرکت دراونا ھم خریدن کادو از طرف دوست پسرشون
ھست و نیز خرید لوازم آرایشی بھداشتی، خوشگذرانی تو
کافی شاپ و ھمچنین موارد دیگه که رایجترین اون وادار کردن
غیر مستقیم دوست پسراشون برای خرید کارت شارژ موبایل
ھست و پسر ھم که برای ارتباط تلفنی مجبوره کارت شارژ
بخره، شروع به خالی کردن جیب پسرا رو میکنن و این جیب
خالی کردن پسرا ھم بدون ھزینه نیست و باید در عوض
نیازھای جنسی پسر را برآورده کنه که اونم به قیمت از دست
دادن نجابتشون تمام میشه و دخترا ھم ضمن درآوردن خرج
خوشگذرانی شون از پسرا ھم لذت می برن. من یادمه که یه
بار رفته بودم به یکی از مراکز فروش سیم کارت ایرانسل که
یه پسری با دوست دخترش به اونجا اومد و از فروشنده
درخواست یه سیم کارت اعتباری برای دوست دخترش کرد و
در پایان خرید و امضای سند، فروشنده به اونا گفت که
ایرانسل برای خریدارنشیه سیم کارت ھدیه می فرسته، منم
گفتم آقای فروشنده خوب شما ھم یه ھدیه به اینا بدین و
روشم بنویسین << پیوندتان با ایرانسل مبارک >> و دیگه
حالا زمانی شده که سیم کارت ایرانسل ھست که جای عقد
را گرفته و مراکز فروش ایرانسل ھم نقشدفترخانه عقد را
می کنن. در آخر ھم اینجور دخترا زندگی این پسرا رو به
تباھی می کشن و پسرا ھم در این میان متحمل ضربه ھایی
جبران ناپذیری میشن.
دسته چھارم این دوستیھا ھم اینه که اندک پسرایی ھم
ھستن که با جسارت و محبت، عشق پاک شونو با واقیعتھای
زندگی نشون میدن و عمرشونو به پای معشوقشون میریزن.
چون پسرا اگه کسی رو واقعا دوست داشته باشن با اون
دوست نمیشن، سعی میکنن با اون که دوستشون دارن
ازدواج کنن. و در مقابل اونا ھم دخترا با دیدن یه پسر خوش
تیپ تر از اون، شیفته دیگری میشن و به اون پسر عاشق
پشت می کنن و به سراغ اون یکی دیگه میرن و به وفاداری
اینجور دخترا ھم نمیشه اعتماد کرد و یا اینکه در دوستی با
پسری که اون پسر قصد شناخت اونو برای ازدواج داره، رفتاری
ھمانند رفتار میھمانی از خودشون بروز میدن که در چنین روش
شناخت دختر برای ازدواج از طریق دوستی ھم، نمیشه ذات و
شخصیت اصلی دخترا رو شناخت و بیشتر فیلم بازی می
کنن.
دسته پنجم این دوستیھا ھم به این صورت که دخترا و پسرا
رابطه دوستی شونو با جنسمخالف به رابطه دوستی با دو
ھمجنستشبیه می کنن و میگن که ما اصلا احساس نمی
کنیم که با جنسمخالف دوست ھستیم ما یک دوست
اجتماعی ھستیم. ما ھم میدونیم که طبق خلقت ھر جنسی
برای جنسمخالفشانرژی جاذبه تولید میکنه نه به ھمجنس
خودش و این دو دختر و پسر ھم اگر ھمنام و ھمجنسشده
ان، پسچرا بر خلاف طبیعت ھمدیگه رو دفع نمی کنن و
برعکسھم ھمدیگه رو جذب می کنن؟؟ آیا قانون خلقت
عوض شده که ما خبر نداریم؟؟ پسھر عقل سالمی میگه که
این برخلاف طبیعت ھست و حرف اینا ادعای کذبی بیش
نیست و اینا فقط خودشونو گول میزنن چون روابط دختر و پسر
قبل از ازدواج بیشتر به بازی موش و گربه شبیه ھست تا
دوستی اونا.
دسته ششم این دوستیھا اینه که دخترا و پسرا برای کسب
تجربه و مھارت در زندگی باھم دوست میشن ولی نمیدونن
که ھمیشه اولین تجربه ھا ھستند که به یاد می مانند و
تجربه ھای به یاد ماندنی را ھم با فرد بیگانه تجربه می کنن
نه با بھترین یارشون.
دسته ھفتم این دوستیھا ھم اینه که دخترای پدر پولداری ھم
ھستن که به پول ھم احتیاجی ندارن و گرفتن اونو نوعی
توھین به خودشون و حق الزحمه تن فروشی میدونن و فقط
به دنبال خوشگذرانی خودشون ھستن و از طرف مقابل فقط
لذت جنسی میخوان. خوب اونا ھم با کسانی ازدواج می کنن
که به اصطلاح خودشون مثل اونا روشن فکر ھستن و رابطه
جنسی قبل از ازدواج را برای دختر و پسر آزاد میدونن. البته
مسلم است که اینجور دخترای پدر پولدار، فقط با ھنر پیشه
ھا ی معروف، خوانندگان موسیقی و فوتبالیستھا، آنھم در
ویلاھای شخصی و پارتی ھا باھم می پرند و اونا ھم اینگونه
لقمه ھای بزرگی رو برای لذت جنسی شکار میکنن و میگن
که شاید در وسط راه پسره را خر کردیم و باھم ازدواج کردیم.
دسته ھشتم این دوستیھا ھم اینه که، خواننده ھا و ھنر
پیشه ھای دختر و پسر و زنان و مردان معروفی ھستن که به
علت داشتن محبوبیت اجتماعی و گاھا بین المللی قبل از
ازدواج بخاطر ترس از آبرو ریزی فقط با افراد کاملا خصوصی
خودشونو ارضاء میکنن و چون برای زنان معروف ھم بعلت
زشت شمرده شدن چنین روابطی در عرف جامعه،
محدودیتھای زیادی ھست، به خاطر ترس از لو رفتن شون
بیشتر به ھمجنسبازی روی میاورن و به ھمین علت ھست
که در بین زنان برجسته ھمجنسبازی بیشتر از سایر اقشار
جامعه دیده میشه.
و بلاخره دسته نھم این دوستیھا ھم اینه که، پسرایی ھستن
که ھیچ چیز بغیر از ارضای جنسی و خوشگذرانی براشون
مھم نیست و اصلا خودشونو در قید و بند تشکیل خانواده
نمی دونن و ھر روز با یکی ھستن و تا آخر عمر ھم تنوع طلب
باقی می مونن که البته اینھا ھم مشتریان زن خاص خودشونو
دارن و ھیچ وقت ھم سیر ھم نمیشن مگر در زیر خروارھا
خاک.
باید بگم که اون چیزی از یاد این دختران و پسران داری دوست
جنسمخالف فراموش شده جایگاه تعھد و وفادری به ھمسر
آینده شون در دوران مجردی شون ھست و اینو بدانند که اگر
میخواھن ھمسر آینده شون ھم به اونا تعھد داشته باشه و
برای اونا وفادار بمونه، باید خودشون ھم متقابلا به اونا وفادار
بمونن. اینطوری نیست که ما در مجردی ھر کاری که
خواستیم بر طبق غریزه مون عمل کنیم بعد انتظار داشته
باشیم که در زندگی مشترکمان یک قدیسه نصیب ما بشه.
معمولا دخترا و پسرای این دوره زمونه موقع ازدواجشون میگن
که دیگر ھیچ دختر و پسر سالمی تو جامعه پیدا نمیشه تا با
اونا ازدواج کنیم، خوب باید ھم پیدا نشه. شما تصور کنین که
اگر ھر پسری تو عمرش فقط با یک دختر دوست بشه دیگه به
تعداد تمام پسران بی وفا، دختران بی وفا خواھیم داشت و
دیگر دختر و یا پسر سالمی نخواھند ماند تا ما به سراغ اون
برویم. در واقع ما جوانان این خودمون ھستیم که این وضعیت
را بوجود آورده ایم و اون موقعی که با یه جنسمخالف دوست
می شدیم باید فکر انو می کردیم که ممکن ھست یه فرد
دیگه ھم با شریک زندگی آیندمون دوست شده و انو مورد
استفاده خودش قرار داده و ما بیخودی در شب زفاف با دیدن
چند قطره خون جاسازی شده و فتح پرده دوخته شده،
خودمونو قھرمان دوران مجردی ندونیم و سر خودمون کلاه
نذاریم چون این نتیجه ھمان اعمال زشت خودمون ھست که
در دوران مجردی مرتکب شدیم و اگر آن موقعی که با دختر
مردم حال می کردیم، به عمق زشتی کارمون پی می بردیم،
دیگر ھیچ وقت با یه نامحرم دوست نمی شدیم تا یه فرد
بیگانه ھم با شریک زندگی آیندمون اینطوری حال کنه.
حتی اگر کسی به قول خودش زرنگی کرده باشه و با داشتن
دوست جنسمخالف تو دوران مجردیش، پسر یا دختر پاکی رو
تور کنه اینو بدونه که بعدا گند اونم درخواھد اومد و موقعی که
ھمسرش اون روابط غیر اخلاقی اونو تو دوران مجردیشبفھمه
و ببینه که سرش کلاه رفته و مزد پاک موندنشوصلت با یه
خیانتکار بوده، یه بلایی به سر ھمسرش میاره که بیا و ببین و
معمولا مردھا مزد خیانت زناشونو با طلاق می دھن که این
ھم موجب از ھم پاشیدن زندگی آن دختر خیانتکار میشه و
ھمچنین آبرویی تو فامیل براش نمیمونه و در خواستگاری ھای
آینده ھم بعلت بد نامی و سابقه خیانت ھیچکسسراغش
نخواھد رفت. اگر مرد به زنشخیانت کرده باشه که زنھا ھم
نقطه ضعف مردا رو می دونن و از طریق ھمبستر شدن با
مردان دیگه به اون متقابلا خیانت می کنن تا غیرت مرد را
جریحه دار کنن. شاید بعضی ھا بگن که ما بعد از متاھلی این
روابط را ترک خواھیم کرد ولی گفتم که اگه خود دخترا ھم
بخوان ترک کنند ھم دوست پسر دوران مجردیشاز اون دست
بر نخواھد کشید و با استفاده از مدارک نگه داشته شده از
دوران مجردیش اونو مجبور به ایجاد رابطه خواھد و در برای
پسرا ھم ھمان دوست دختر قبلیشکه پسر به اون وعده
ازدواج داده بوده ولی پسر به اون خیانت کرده و اونو نابود
کرده، بخاطر انتقام جویی از پسر، روابط جنسی که اون پسر
با وعده ازدواج به اون باھشداشته و بعد بھشخیانت کرده و
اونو ول کرده را به ھمسرش خواھد گفت تا بدون شوھرش
قبلا چه کارایی کرده و عواقب فاش شدن خیانت گذشته مرد
به ھمسر را ھم توضیح دادیم که حداقل اون خیانت متقابل زن
به شوھرش ھست. به بھر حال دخترا و پسرای خیانتکار ھیچ
جای فراری از اعمال زشت گذشته شان نخواھند داشت.
بعضی از پسرا و دخترا ھم ھستن که اصل تعھد و وفاداری تو
دوران مجردی را به آیندشون زیر سوال میبرن و میگن که ما که
درعقد کسی نیستم برای چه به کسی که بھشتعھدی
نداریم وفادار بمونم و اصلا مجبور نیستیم برای ھمسری که
نداریم تعھد داشته باشیم و تعھد به ھمسر بعد از عقد شروع
میشه؟؟
من میخوام به اینگونه افرادی که سطحی فکر می کنن، بگم
که خوب با کسی که در آینده با اون ازدواج خواھید کرد اونم
میتونه تو دوران مجردیشھر کاری بر طبق غریزه اش بکنه و
بگه که من از کجا میدونستم که ھمسر شما خواھم شد. آیا
تحملشو دارین؟ یا اگه پدر عروس تو جلسه خواستگاری ھمین
سوال از شما بکنه آیا شما میتونین بگین که من که قبلا
تعھدی به دختر شما نداشتم و تعھد من به دختر شما بعد از
عقد شروع خواھد شد؟؟ پساستدلال اینگونه افراد کاملا
سطحی واشتباه ھست و تعھد حتی برای قبل از ازدواج ھم
لام ھست و فقط بعد ازعقد شروع نمیشه.
عده ای از دخترا وپسرا ھم میگن که ھر نوع رابطه دوستی و
جنسی مون به خودمون مربوطه و ربطی به ھمسر آیندمون
نداره.
در جواب اینا ھم باید بگم که اگه کارشون ربطی به ھمسر
آیندشون نداره آیا می تونن جزئیات رابطه دوستی و جنسی
شونو که تو دوران قبل از ازدواج داشتن به اونا بگن برای چه
میترسین مگه نمیگین که ربطی به اونا نداره و طبق ھمین
اصل خودتون اگه ھمسر آیندتون ھم از روابط دوستی و
جنسی اش با دیگران به شما بگه پسشما حق ندارین
اعتراض کنین چون ربطی به شما نداره. آیا این استدلال
خودتونو بازم قبول دارین؟
علاوه بر اون بدونین که یادمون باشه ھیچ کسبه تنھایی
انسان کاملی نیست و ما با پیوند با جنسمخالف ھستیم که
به تکامل می رسیم پسرفتار ما بغیر از خودمون به نیمه
مکملمون ھم مربوط میشه و باید قبل از یافتن نیمه گمشده
مون ھم امانتدار خوبی برای اون باشیم تا اون نیمه ما ھم
امانتدار خوبی برای ما باشه.
عده ای ھم پا فراتر نھاده ان و ادای افرادی که خودشونو
روشن فکر میدونن، در میارن و میگن که گذشته رابطه جنسی
ھمسرشون براشون مھم نیست و براشون این مھم که بعد از
ازدواج مال اونا باشه.
منم میگم که گفتن این جمله خیلی راحت ھست ولی اینو
بدونین که ھمه ما حتی کسانی که الان میگن براشون مھم
نیست قطعا خیلی خیلی براشون مھم خواھد بود روزی این
موضوع رو بفھمن و به یقین برسن که ھمچین چیزی بوده و
این حساسیت در مورد خانمھا بسیار بیشتره.
میخوام بگم حتی خانمھای محترمی که دارن میگن براشون
مھم نیست و حاضرند با ھمچین شخصی ازدواج کنن زمانی
که متوجه ھمچین موضوعی بشن رفتارشون تغییر خواھد کرد
و تا مرد خانواده کمی دیر به منزل برسه سریع اولین چیزی که
به ذھنشون میرسه خیانته.
اونایی که میگن گذشته ھا ربطی به آینده نداره، باید بگم این
گذشته ھا ھم زمانی برای خود آینده بود و این آینده ھم
زمانی گذشته خواھد شد و در واقع آینده، ادامه گذشته
ھست.
عزیزان این زندگیھا پایدار نیست، خودتونو گول نزنید. حتی در
آمریکا که پرچمدار سکسدر جھان و آزادی جنسی در
دنیاست این مساله موضوع مھمیه و خانواده ھای اصیل
آمریکایی ( دقت کنید منظورم مھاجران نیست ) به این مطلب
دقت زیادی دارند و نھایتا با ھمون دختری ازدواج می کنن که
قبل از ازدواج باھاش دوست بودن.
خودم بعنوان یه آذری میگم که من قطعا با دختری که گذشته
من براش اھمیتی نداره و میگه که براش مھم نیست که قبلا
من احیانا رابطه جنسی داشتم یا نه، ھیچ وقت ازدواج
نخواھم کرد حتی اگه اون دختر خودش اصلا دوست پسر
نداشته باشه، به این دلیل که اینو برگرفته از اصالت و
روشنفکریشنمی دونم بلکه اینو به حساب بی بند و باری
جنسی اون فرد میزارم که ارزشی برای ریاضت اخلاقی و
سختیھایی که بخاطر تنھایی کشیدم و وفاداری که براش
انجام دادم، قائل نیست.
جالب اینجاست که پسرایی که خودشون دوست پسر دارن
فکر میکنن که فقط اونا ھستن که به جنسمخالف علاقه دارن
و اگه یک پسر دیگه با خواھر و یا دختر آیندشون دوست بشه
به اصطلاح غیرتی میشن و می خوان که پسره رو بکشن ولی
خودش نمیگه که آخه خودش ھم با یه دختر بیگانه ای که
دوست شده، اونم پدر و برادر داره و یه بار ھم که شده
خودشو جای برادر و پدر اون دختر بذاره تا بدونه که ھمه غیرت
دارن و ھمه تعصب خواھر و دختر شونو دارن و تنھا شما
غیرتی تشریف ندارین و تنھا شما ناموس ندارین و تنھا خواھر
و دختر شما نیستن که انسانن. یا اینکه اگه بدونه خواھر یا
دختر آیندش با یه پسری دوست ھستشاونا رو میکشه و
میگه که آبروی ما رو بردین مثل اینکه خانواده دختری که
باھاش دوست ھستشآبرو ندارن و فقط خانواده اینا آبرومند
ھستشو به اصطلاح تافته جدا بافته ھستن و یا اینکه به
خواھر و یا دخترش میگه که نمی تونی غریزه ات کنترل کنی
مثل اینکه ایشان آدم با اخلاقی تشریف دارن و خودشونو
پیشگام کنترل غریزه می دونن.
من که تو جمعی، دوستی با جنسمخالفو رد می کردم، یه
پسری بھم گفت که دیگه زمانه عوض شده و ھمه دوست
جنسمخالف دارن و شما اشتباھی فکر می کنین و دوست
جنسمخالف لازمه زندگی امروزی ھست و ما ھمانطوریکه در
زندگی به دوست جنسموافق لازم داریم به دوست جنس
مخالف ھم بعنوان دوست اجتماعی لازم داریم و شما از زمانه
جا موندید و متمدانه فکر نمی کنین. من ھم بھشگفتم که
برای اینکه از جھالت در بیاییم و به قول شما متمدن بشیم،
خوشحال میشم که این افتخار را از خانواده خودتان به بنده
بدین تا ما ھم به داشتن چنین برادر دوست دختری بخود
ببالیم.
بعضی از پسرا ھم برای توجیه اعمال خلاف اخلاقشون این
استدلال را مطرح میکنن که آش داده را میخورن و اگر کسی
کارت دعوت برام نفرسته سراغشنمیرم. من به اینھا میگم که
اگر کسی ھم گفت خودت را به چاه بیندازید باز خواسته اونو
اجابت می کنین. شما چطور اجابت خواسته اون دختر منحرف
را با اصل تعھد و وفاداری به ھمسر آینده در دوران مجردی
توجیه می کنین. اگر در مراسم خواستگاری پدر عروس ھمین
سوال را از شما بکنه شما ھم خواھید گفت که آش داده را
میخورن شما که میگید این یه حقه پسچرا جرات گفتن اونو
به پدر عروس ندارین مگر حق راست نیست. خوب اگر نامزد
شما ھم تو دوران مجردی اش دعوت رابطه جنسی پسری را
اجابت کنه، انم طبق گفته شما میتونه بگه که آش داده از
طرف پسره را میخورن آیا تحملشو دارین و یا اینکه خدای نکرده
خواھر و یا دختر شما را توی خونه پسری بگیرن و اون پسر
ھم طبق گفته شما بگه که آش داده را میخورن آیا برای شما
قابل قبول ھست.
متاسفانه حالا جوری شده که اگه کسی دوست جنس
مخالف نداشته باشه بیشتر تعجب آوره تا اونایی که دوست
جنسمخالف دارن.
نمی دونم شماھا از گند کاریھای بعضی از پسرا و دخترای این
دوره زمونه خبر دارین یا نه که با عرض معذرت چه کارایی که
نمی کنن و چه خیانتھا که نمی شود. حتی بھترین اونا
ھمانطوریکه گفتم، وفاداری و تعھد به ھمسر آینده رو مثل
غربیھا بعد از ازدواج میدونن، میدونین که اینم یعنی چی؟ من
ندیدم پسری رو که از طرف خانواده زیاده تامین مالی بشه اما
دست از پا خطا نکنه، در مورد پسرایی که خونه تنھا داشته
باشن ولی توش....... ، یا ماشین داشته باشن ولی دختر
سوار نکنن و......
در کل باید بگم که در روابط دوستی دختر و پسر در ھر
سطحی که باشه، دخترا بصورت مستقیم ضرر میکنن و پسرا
ھم بصورت غیر مستقیم و علت اینکه پسرا بیشتر به سراغ
روابط دوستی میرن اینه که چون ضررش به اونا بصورت غیر
مستقیم ھست، ازش غافلن و به این علت پسرا بیشتر از
دخترا به ھمسر آیندشون خیانت می کنند چون لااقل در بین
دختران ھنوز ھم کسانی پیدا می شوند که از این کار حیا
دارن و بخاطر شرم از تقدیم جسم شان به پسرا دنبال کار
خلاف نمی روند ولی پسرا برای انجام این کار زشتشون شرم
ندارند و در بعضی موارد برای اون افتخار ھم می کنند.
دخترا و پسرا، آخه ما چرا کاری کنیم که بخاطر دوستی
بیخودی مون با دیگری، یکی دیگه ھم با ھمسر آیندمون
دوست بشه و اونو مورد استفاده خود قرار بده که در آن صورت
ھمه ی ما ضرر خواھیم کرد. به نظر بنده ھمانطوری که گفتم
اگه پسرا ھم مطمئن شن که در روابط دوستی دختر و پسر،
در ھر سطحی که باشه پسرا ھم بصورت غیر مستقیم ضرر
میکنن( ضرر غیر مستقیم برای پسرا اینه که پسرایی که با
دخترا دوست میشن حتما یکی دیگه ھم با ناموس آینده ی
اونا دوست خواھد شد) و دخترا ھم اینو بدونن که اونا ھم بدتر
از پسرا و بصورت مستقیم ضرر میکنن( ضرر مستقیم برای
دخترا ھم این می تونه باشه که، با این کارشون عفتشونو از
دست میدن، علاوه بر اینکه حتما دختر دیگه ای ھم با شوھر
آینده ی شون دوست ھستش) و ھمچنین اگه ما خودمونو
متعلق به ھمسر آینده مون بدونیم، با این دلایل منطقی اگه
ھر جوان عاقلی که به خوشبختی خودش فکر کنه می تونه
خودشو از آلودگیھا دور نگه داره و به ھمسر آیندش وفادار
بمونه و لذت عشق پاکو بچشه.
در ضمن اینو ھم در مورد دختر و پسرایی که دوست پسر یا
دوست دختر داشتنو افتخار میدونن و به ھمجنسھای
خودشون دوست پسر یا دوست دختر خودشونو پز میدن باید
بگم که این نه تنھا افتخار نیست بلکه با این کارشون به
عشق شون و به شریک زندگی آیندشون خیانت می کنن.
یعنی بدترین خیانت به عزیزترین شخص خود و آن کسی
نیست بجز ھمسر آینده شون.
حرف آخر این که مقصر اصلی که باعث میشه دخترا در زندگی
خیانت ببینن، خود دخترا ھستن زیرا تا دخترا خودشون به
ندھند و اپن نگردند حتی پسرای ھوسران ھم به OK پسرا
اونا جرات چپ نگاه کردن نخواھن داشت و به ھمسر آیندشون
ھم که دخترا ھستن خیانت نخواھند کرد و اونا ھیچ غلطی
نمیتونن بکنن مگر اینکه خود دخترا با اپن گشتن شون چراغ
سبز نشان بدن و اگر میخواھید اوج این فساد اینگونه دخترا را
ببینید یه سری به سالن انتظار فرودگاھای کشور بزنید تا
پسرای متعھد مانده ای که بخاطر عشق به ھمسر آیندشون
به اونا وفادار مانده ان و جور تنھایی را بخاطر پاک موندن
کشیده ان تا خودشونو سالم تحویل ھمسرشون بدن، حاصل
وفادار ماندشون به ھمسر آیندشونو ببینن و بر سرنوشتی که
در انتظار خودشون ھست، گریه کنن و در نھایت اینجور پسرا
فکر می کنن که برای آسوده زیستن در این دنیایی که بر
پاشنه فساد می چرخد، مجرد ماندن بھتر از ازدواج کردن
ھست زیرا در آنصورت دیگر کسی را ندارن که بھشون خیانت

کنه

منبع:از وبلاگ یکی از بچه ها که ادرسش یادم نیست

http://barantanhaiiha.blog.ir/

کپی ممنوع است

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی